powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro
Wtorek, 11.08.2020 roku

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Przasnysz, dnia 16.12.2016 r.

OA-2120-65/MC/2016

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2016 r. w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych na parterze w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

 

BUDMAR Mariusz Budny

ul. Gwiaździsta 16

06-323 Jednorożec

z oferowaną ceną 68.788,14 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

W niniejszym postępowaniu cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 


 

Przasnysz, dnia 12.12.2016 r.

OA-2120-65/MC/2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy

 

1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz

tel. (29) 752-25-11, fax (29) 756-47-31, NIP 761-10-79-141.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu łącznie z materiałem zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysem, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

Zakres prac obejmuje:

 1. wydzielenie dwóch nowych pokoi biurowych, kasy oraz pokoju dyrektora z bloczków gazobetonu gr. 12 cm wraz z tynkami,
 2. zamurowanie otworu podawczego wraz z wykonaniem tynku cementowo-wapiennego,
 3. wykonanie posadzki z paneli o najwyższej ścieralności w kolorze jasnym w pokojach biurowych w nr 8 i nr 11, kasie oraz pokoju dyrektora,
 4. wymiana okien - okna PCV kształtem nawiązujące do wymienionych w pozostałej części budynku,
 5. malowanie farbą lateksową, zmywalną w jasnym kolorze uzgodnionym z Zamawiającym  z uzupełnieniem pęknięć. Na korytarzu przewidziano wykonanie lamperii do połowy wysokości ścian,
 6. montaż kaloryferów żeberkowych firmy Purmo w pokojach 8, 9, 10, 11,
 7. na pozostałych kaloryferach założenie nowych termostatów,
 8. montaż drzwi płycinowych pełnych z zamkiem do pokoi 7, 8, 10, 11, a do pokoju nr 9 drzwi wyciszone z zamkiem,
 9. montaż krat na oknach zewnętrznych w pokoju kasowym,
 10. montaż okna podawczego z szybą bezpieczną w pokoju kasowym,
 11. w pokoju nr 9 i nr 7 montaż umywalki zabudowanej z fartuchem pomalowanym na olejno,
 12. w pokojach 8 i 11, pokoju dyrektora, kasie i korytarzu przewidziano montaż lamp rastrowych, a w pokoju prawnika planuje się wymianę świetlówek,
 13. wykonanie sieci komputerowej w projektowanych pokojach oraz gniazd elektrycznych.

Projekt budowlany do wglądu w pok. nr 7 tutejszego urzędu.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń w celu sporządzenia oferty.

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.01.2017 r.

 

4. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie tj. wykonywali w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) roboty budowlane, których przedmiotem były prace budowlane o podobnej specyfice, a jednostkowa wartość brutto robót przekraczała 30.000,00 zł i było ich co najmniej 8. Wykaz powyższych robót należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena brutto.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

 1. ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim, czytelną czcionką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 2. zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
w tytule wpisując „Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Berka Joselewicza 6" w sekretariacie (pok. nr 6) w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:

mcichowska [at] pupprzasnysz.pl
do 16.12.2016 r. do godz. 14:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

 1. formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania,
 2. kosztorys ofertowy, przygotowany w oparciu o załącznik nr 2,
 3. wykaz robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania. Do wykazu muszą być dołączone kopie dokumentów potwierdzające należyte wykonanie robót (protokół odbioru lub referencje/rekomendacje).
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 5. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków do Urzędu Skarbowego i o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (załącznik nr 5),
 6. kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Monika Cichowska, tel. (29) 756-47-36,

e-mail:

mcichowska [at] pupprzasnysz.pl

 

10. Załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. kosztorys ślepy
 3. dokumentacja budowlana
 4. wykaz wykonanych robót
 5. oświadczenie
 6. wzór umowy

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Rybski Artur (2020-08-06 08:55:29)
Odwiedzin na tej stronie: 17241, Rejestr zmian