powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Piątek, 03.07.2020 roku

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;

9. opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.


Organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, w tym powiatowych, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. Dz 2014 r., poz. 630).

Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Cichowska Monika (2019-12-09 15:57:34)
Odwiedzin na tej stronie: 2616, Rejestr zmian