powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna / Praca w Urzędzie Pracy / Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wtorek, 11.08.2020 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta

 

Ilość wolnych miejsc pracy - 1 stanowisko

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia
  6. wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 1 roku stażu pracy,
  7. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • rozporządzenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
   • rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,
   • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
   • ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane wykształcenie administracyjne lub ekonomiczne,
  2. mile widziane doświadczenie w publicznych służbach zatrudnienia,
  3. zdolności interpersonalne - komunikatywność, kreatywność, empatia, życzliwość, cierpliwość,
  4. zdolność do samokształcenia, planowania i organizowania własnej pracy,
  5. umiejętność współpracy w zespole,
  6. dobra znajomość obsługi komputera,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Organizacja prac interwencyjnych,
  2. Organizacja stażu i przygotowania zawodowego.
  3. Organizacja bonów stażowych,
  4. Organizacja bonów zasiedleniowych,
  5. Organizacja bonów zatrudnieniowych,
  6. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  1. praca administracyjno- biurowa,
  2. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
  3. praca wiąże się z bezpośrednią obsługą klienta,
  4. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  5. praca wykonywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Budynek nie posiada infrastruktury techniczno-sanitarnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, budynek 2 kondygnacyjny.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny podpisane czytelnie przez kandydata,
  2. życiorys (CV) podpisany przez kandydata,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie),
  4. kwestionariusz osobowy,
  5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, o które kandydat się ubiega,
  8. klauzula informacyjna podpisana przez kandydata,
  9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona).
 6. Inne informacje:
  1. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony.
  2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pokoju Nr 6 lub drogą pocztową na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty w Centrum Aktywizacji Zawodowej" w terminie do dnia 12 września 2019 r. do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pupprzasnysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 756-47-36.

Przasnysz, 02.09.2019 r.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf - plik typu: pdf, rozmiar: 88 KB
 2. Oświadczenie - plik typu: pdf, rozmiar: 90 KB
 3. Klauzula informacyjna - plik typu: pdf, rozmiar: 118 KB

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. programów - plik typu: pdf, rozmiar: 1003 KB

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Rybski Artur (2019-09-02 13:41:04)
Odwiedzin na tej stronie: 2211, Rejestr zmian