powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna / Praca w Urzędzie Pracy / Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Sobota, 16.01.2021 roku

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu

06-300 Przasnysz ul. Berka Joselewicza 6

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Nazwa stanowiska - specjalista ds. programów - stażysta

Wymiar czasu pracy - pełen etat

Ilość wolnych miejsc pracy - 1 stanowisko

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. wykształcenie wyższe lub średnie i roczny staż pracy
 3. znajomość przepisów z zakresu:
  • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
  • programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia na podobnym stanowisku;
 2. zdolności interpersonalne - komunikatywność, kreatywność, empatia, życzliwość, cierpliwość;
 3. umiejętność logicznego myślenia i stosowania przepisów prawa;
 4. zdolność do samokształcenia, planowania i organizowania pracy własnej;
 5. umiejętność współpracy w zespole;
 6. dobra znajomość obsługi komputera;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na ogłoszone konkursy;
 2. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów;
 3. porządzania wniosku o płatność we współpracy z działem Finansowo-Księgowym;
 4. nadzór nad realizacją projektów;
 5. ochrona danych osobowych.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjno- biurowa,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na  występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków 
  pracy,
 3. praca wiąże się z pośrednią obsługą klienta,
 4. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 5. praca wykonywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. Budynek nie posiada 
  infrastruktury techniczno-sanitarnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, budynek 2 kondygnacyjny.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany czytelnie przez kandydata,
 2. życiorys (CV) podpisany przez kandydata,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności
  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, o które kandydat się ubiega,
 8. klauzula informacyjna podpisana przez kandydata,
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona).

Inne informacje:

 1. Z wyłonionych w drodze naboru kandydatem do pracy zostanie zawarta umowa na czas określony.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pokoju Nr 6 lub drogą pocztową na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej" w terminie
do dnia 2 stycznia 2021 r. do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie o dalszym etapie rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.pupprzasnysz.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6.

Niewykorzystane dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (29) 756-47-36.

 

Przasnysz, 23.12.2020 r.

 

Jadwiga Żuber

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Przasnyszu

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf - plik typu: pdf, rozmiar: 88 KB
 2. Oświadczenie - plik typu: pdf, rozmiar: 90 KB
 3. Klauzula informacyjna - plik typu: pdf, rozmiar: 118 KB

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Rybski Artur (2020-12-23 16:51:49)
Odwiedzin na tej stronie: 2613, Rejestr zmian