powrót na stronę główną
rozmiar czcionki: A A A
Strona główna bip Strona główna BIP Mapa witryny Mapa witryny
(?)
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna / Działalność PUP / Decyzje wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy
Wtorek, 11.08.2020 roku

Decyzje wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, wydaje decyzje na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm./ oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Katalog decyzji zgodnie z w art. 9 ust. 1 pkt 14 cyt. Ustawy obejmuje:

Decyzje wydawane są w imieniu Starosty i podpisywane przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie w formie pisemnej można wnieść w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające organowi zatrudnienia rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu. W przypadku przekroczenia w/w terminu, strona zobowiązana jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny nie wniesienia odwołania w terminie.

Organ I instancji /Starosta Powiatu Przasnyskiego/ ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W przypadku uwzględnienia odwołania, uchyla zaskarżoną decyzję we własnym zakresie, natomiast w przypadku, gdy nie uzna argumentów strony za zasadne, przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewody Mazowieckiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 30 dni i wydaje decyzję ostateczną, na którą służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W uzasadnionych przypadkach bezrobotny może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pozwolą na wznowienie postępowania na wniosek strony.


Wnioski o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty zadłużenia lub o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia.


Osoba, która pobrała nienależne świadczenia pieniężne, jest obowiązana do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenia zdrowotne.

Starosta może odroczyć termin płatności, lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

Osoba, która została decyzją zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego z Funduszu Pracy, ma prawo wystąpić do Starosty Przasnyskiego z wnioskiem o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty zadłużenia lub o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia. Do wniosku powinna dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową. W sprawach dotyczących umorzenia należności Powiatowy Urząd Pracy prowadzi postępowanie wyjaśniające w trakcie, którego może wystąpić do właściwego ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych i prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania dłużnika i jego rodziny. Po przeprowadzonym oraz zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia /w przypadku wniosku o umorzenie/ Dyrektor Urzędu z upoważnienia Starosty Przasnyskiego podejmuje decyzję w sprawie złożonego wniosku.

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Przasnyszu

ul. Berka Joselewicza 6
06 - 300 Przasnysz

Godziny urzędowania:
wtorek: 8.00 - 17.00
pozostałe dni: 8.00 - 16.00

Przyjmowanie interesantów:
wtorek: 8.00 - 16.00
pozostałe dni: 8.00 - 15.00

Telefon
(29) 752-25-11
(29) 752-53-06

Faks
(29) 756-47-31

E-mail:
wapz@praca.gov.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Rybski Artur (2016-02-02 15:34:31)
Odwiedzin na tej stronie: 15147, Rejestr zmian